Skip to content

Sion

O 28 Ionawr 2022, lefel rhybudd Covid yw 0. Dyma’r lefel rhybudd isaf, ond mae yna bethau y mae angen i ni eu gwneud o hyd i gadw’n ddiogel a chyfyngu ar ledaeniad y feirws. 

Mae TAPE yn rhoi’r mesurau Covid allweddol canlynol ar waith er cysur a lles pawb sy’n dod i’n gweithdai:

Yr hyn a ofynnwn gennych:

Peidiwch â mynychu gweithdai yn bersonol os ydych yn dangos unrhyw symptomau o Covid.

Os ydych wedi profi’n bositif am Covid dilynwch ganllawiau’r llywodraeth a hunan-ynyswch.  Dewch yn ôl i ymuno â sesiynau yn bersonol dim ond ar ôl i chi gael 2 Brawf Llif Unffordd negyddol (LFTs) 24 awr ar wahân. Gallwch chi ddechrau profi o ddiwrnod 5 o’ch cyfnod hunan-ynysu.  Gallwch barhau i fynychu sesiynau ar-lein gartref ac os oes angen unrhyw gymorth ychwanegol arnoch wrth ichi hunan-ynysu, rhowch wybod i ni. 

O ddydd Llun yr 20fed o Fehefin ni fydd yn rhaid i chi wisgo mwgwd tra yn TAPE. Byddwn yn parhau i’ch cefnogi os byddwch yn dewis gwisgo mwgwd. 

Nid oes angen pàs COVID arnoch i ddod i’n gweithdai. 

Beth rydym yn ei wneud:

Rydym wedi trefnu’r rhan fwyaf o weithdai i’w cyflwyno ar-lein yn ogystal ag yn y ganolfan, fel y gallwch ymuno o gartref os yw’n well gennych wneud hynny neu os ydych yn hunan-ynysu. 

Rydym yn cadw cyfyngiad ar nifer y bobl mewn gweithdai, er mwyn helpu i gadw pellter cymdeithasol. 

Rydym yn gwneud yn siŵr bod mannau gweithdy yn parhau i gael eu hawyru’n dda.

Os bydd canllawiau’r llywodraeth yn newid, efallai y byddwn yn newid y pethau rydym yn eu gwneud, a’r pethau rydym yn gofyn i chi eu gwneud.

Dyma rai o’r camau rydym yn eu cymryd i gadw TAPE yn ddiogel ac yn hygyrch i bawb.

Mae ein Hasesiad Risg COVID llawn ar gael yma:

Gallwch weld canllawiau Llywodraeth Cymru yma: https://llyw.cymru/coronafeirws

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am y canllawiau cysylltwch â: info@tapemusicandfilm.co.uk neu ffoniwch 01492 512 109 am ragor o wybodaeth.

Approaching Shadows

TAPE’s Feature available on all streaming services now.


Y Pethau a Wnaw

Yma yn TAPE, creadigedd yw ein byd. Credwn fod creadigedd yn gallu ysbrydoli a gweddnewid cymunedau. 

Rydym yn cynnig amrywiaeth mawr o gyfleoedd creadigol i grwpiau ac unigolion mewn mannau diogel, cynhwysol a chefnogol.  
Mae TAPE yn elusen sy’n agored i bawb. Mae ein tîm a’n hadnoddau’n cefnogi pawb i gael profiadau ymarferol a chyfleoedd mewn meysydd fel gwneud ffilmiau, cynhyrchu sain, cerddoriaeth, ffotograffeg, realiti rhithwir, dylunio, ysgrifennu creadigol, podlediadau a llawer mwy.  
Mae ein hamserlen yn cynnwys sesiynau gweithdy wythnosol fel Clwb Ieuenctid Backstage, yr Ystafell Awduron, Ghostbuskers a’r Clwb Animeiddio, yn ogystal â digwyddiadau arbennig, sgrinio mewn sinema, prosiectau pwrpasol, hyfforddiant a llawer iawn mwy. Mae’r gweithgareddau hyn yn digwydd yng Nghanolfan Celfyddydau Cymunedol TAPE yn Hen Golwyn, ac fel prosiectau allgymorth drwy Ogledd Cymru gyfan.
Mae TAPE yn cefnogi dysgu achrededig ac mae’n Ganolfan Gymeradwy i Agored. 
I weld esiamplau o rai o’r pethau y mae TAPE wedi eu darparu, ewch i’r tudalennau ‘Amdanom ni’ ac ‘FideosLluniau’. 


Our Spaces

Recording Studio TAPE

Stiwdio Recordio

Creative Media Suite TAPE

Ystafelloedd Cyfryngau Creadigol

Exhibition Space TAPE

Lle Arddangos

Stage at TAPE

Llwyfan

Community Cinema TAPE

Sinema Gymunedol

Conference And Event Space TAPE

Ystafelloedd Cynadleddau a Digwyddiadau

Neuadd

Recording Studio TAPE

Lle Ymarfer

_

Cefnogir TAPE Community Music and Film gan:

_


Rhoi’r cyfleoedd gorau i bobl drwy’r celfyddydau a’r cyfryngau creadigol.

NEWYDDION A DIWEDDARIADAU

Be sy Mlaen… Ar-lein

Gwledd greadigol drwy gydol yr wythnos.

Gallwch ymuno â band, creu eich animeiddiad eich hun, bod yn greadigol, archwilio’r dreftadaeth leol, dod â’r sinema i’ch cartref. Mae rhywbeth bach i bawb yn ein sesiynau wythnosol.

Cliciwch ar y llun i fynd i’n tudalen ‘Be sy Mlaen‘ i gael rhagor o wybodaeth.

​Byddwn yn cyhoeddi llawer mwy o sesiynau dros yr wythnosau nesaf, felly dewch yn ôl i edrych bob hyn a hyn. 

Approaching Shadows feature film

Approaching Shadows yn Dod Cyn Hir!

Approaching Shadows yw ail ffilm nodwedd TAPE Community Music and Film.
Yn ystod penwythnos eu priodas aur, mae Edward a Violet Knights yn cael eu gwahanu’n greulon, gan sbarduno gwraig i fynd ar drywydd ei gŵr trwy fyd cynyddol frawychus.
Mae’r ffilm wedi’i gwneud trwy fodel cynhyrchu cynhwysol sydd wedi cefnogi dros 250 o bobl ar draws y prosiect, trwy weithdai, digwyddiadau a chefnogaeth bwrpasol.
Bydd y ffilm yn cael ei dangos am y tro cyntaf yn y DU yn Sinema’r BFI Southbank yn Llundain fel rhan o Ŵyl Busting the Bias y BFI ym mis Rhagfyr 2021 ac mae Bohemia Media wedi’i phrynu i’w dosbarthu yn y DU ac Iwerddon.
Edrychwch ar dudalen y blog am dystebau gan y cast a’r criw.
Dolen trelar: https://vimeo.com/648547510

BRITISH WINTERS
British Winters feature film from TAPE.

British Winters

Yn ogystal â Vimeo, mae’r ffilm ar gael i’w ffrydio a’i phrynu hefyd ar Amazon Video.

Cliciwch yma i’w gwylio: https://amzn.to/2T1PERb